Verktygslådan – Jobbex

Verktygslådan


Leverantörerna av Stöd och matchning får endast anordna aktiviteter som finns med i Arbetsförmedlingens lista för godkända aktiviteter (Verktygslådan).
Aktiviteternas kvalité uppnås då det till varje aktivitet är finns ett kompetenskrav på den/de personer som genomför aktiviteten.

Alla aktiviteter i tjänsten Stöd och matchning skall vara religiöst och politiskt obundna. Stöd och matchning får inte innehålla utredningsinsatser, medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering eller terapeutiskt stöd.


Nedan följer närmare förklaringar av de olika godkända aktiviteterna i Stöd och matchning.

Modul arbete

1Kartlägga färdigheter (kompetenser och yrkesområden)
Syftet är att kartlägga deltagarens färdigheter och förutsättningar för arbete. Därefter bestämmer vi tillsammans vilka aktiviteter som stödjer målsättningen.
2Stöd att hitta och söka arbete
Med detta verktyg uppmuntrar och stöttar vi dig i val av jobbsökarstrategier. Vi hjälper dig söka lämpliga annonserade och oannonserade tjänster.
3Hjälp att skapa ansökningshandlingar (CV och personligt brev)
Om du saknar ansökningshandlingar kan vi hjälpa dig att skriva en meritförteckning (CV) och personligt brev.
4Uppföljning av sökta jobb
Vi stöttar dig att söka lämpliga arbeten och följer även upp hur väl du har lyckats med detta. Vi kommer med förslag om hur du kan öka dina chanser att få ett arbete. Uppföljning av sökta jobb omfattar även stöd av inlämning av aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.
5Kontakter med arbetsgivare
Vi arbetar aktivt med dig för att bygga ett nätverk av kontakter med arbetsgivare i regionen. Vi ordnar studiebesök hos eventuella arbetsgivare, erbjuder stöd att kontakta olika företag och genom att använda våra egna kontakter i det lokala näringslivet.
6Mentorskap
Med vårt personliga mentorskap stödjer vi dig i din personliga utveckling och ger dig kunskaper som är av värde för att få ett arbete.
7Presentera dig för arbetsgivare med anställningsbehov
Genom vårt breda kontaktnät av arbetsgivare kan vi presentera dig för företag som erbjuder anställning eller praktik.
8Arbetsplatsförlagda aktiviteter
Här ger vi dig stöd att hitta en lämplig praktikplats. Detta samordnas med och godkänns av Arbetsförmedlingen.
9Intervjuträning
Hos oss får du möjlighet att förbereda dig inför intervjuer. Stödet från oss gör att du kan känna dig trygg och ger dig bra förutsättningar att klara av detta moment som ofta upplevs som stressigt.
10Studie- och yrkesvägledning (Obligatorisk)
Arbetssökande behöver stöd i att koppla erfarenheter och kompetenser till läget på arbetsmarknaden. Som deltagare får du möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare vid minst två tillfällen för individuella råd och vägledning.
11Motiverande samtal
Detta verktyg är för dig som har haft svårt att finna ett arbete. Du får träffa en professionell handledare för motiverande samtal för att få en bättre förståelse till bakomliggande orsaker samt möjliga vägar framåt.
12Gruppaktiviteter
Våra gruppaktiviteter öppnar för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan deltagare. Vi skapar ständigt övningar och aktiviteter som blir en bra utgångspunkt för samtal kring deltagarnas behov, attityder och intressen. I gruppaktiviteterna får du vara med på föreläsningar samt vissa studiebesök.
13Studiebesök
Du får delta i de studiebesök som vi anordnar i syfte att komma i direkt kontakt med arbetsgivare och därmed öka dina chanser till arbete.
14Dataundervisning
Utifrån dina individuella behov får du hos oss möjlighet att utveckla dina grundläggande datakunskaper. Målet med aktiviteten är att ge stöd för att klara av att söka arbete digitalt.
15Kortare utbildning
Verktyget möjliggör stöd i form av en kortare utbildningsinsats som bedöms öka dina möjligheter att få arbete markant eller utbildning. Dessa yrkesutbildningar ska ha en direkt, tydlig och omedelbar koppling till en eller flera specifika lediga tjänster eller reguljära utbildningar.
16Hälsofrämjande åtgärder
Detta verktyg riktar sig till de som upplever ett extra behov och stöd för att öka ditt hälsomedvetande och gör dig än mer anställningsbar. Vi håller seminarier och föreläsningar med olika teman inom kost, sömn och motion. Dessa föreläsningar är väldigt uppskattade av tidigare deltagare.

Modul utbildning

1Studie- och yrkesvägledning (Obligatorisk)
Arbetssökande behöver stöd i att koppla sina erfarenheter och kompetenser till det aktuella läget på arbetsmarknaden. Som deltagare får du möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare vid minst två tillfällen för individuell råd- och vägledning.
2Motiverande samtal
Detta verktyg är till för dig som haft svårt att finna ett arbete. Du får möjlighet att träffa en professionell handledare för motiverande samtal för att få en bättre förståelse till bakomliggande orsaker samt möjliga vägar framåt.
3Information om utbildningar och hjälp att söka utbildning
För dig som är i behov av vidareutbildning kan vi informera om lämpliga utbildningar och stötta dig under ansökningsprocessen.
4Seminarier
Hos oss på Jobbex får du möjlighet att delta i föreläsningar och öka dina allmänna kunskaper om jobbsökande och arbetsmarknaden.

Modul integration

1Språkundervisning
Eftersom språket är nyckeln till arbetslivet erbjuder vi dig som behöver förbättra kunskaper i Svenska. Vi har språkundervisning i följande språk: Engelska, Arabiska och Tigrinja.
2Samhällsinformation
Som nyanländ kan det vara svårt att veta vart man skall vända sig för att få stöd i vardagen. Vi guidar och informerar dig om hur myndigheter och andra samhällsfunktioner fungerar.